FAQs Complain Problems

घर जग्गा नामसारी सिफारिस

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
सोही दिन तत्कालै सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
वडा अध्यक्ष/ वडा सदस्य / वडा सचिव/ सम्बन्धित फाँटका कर्मचारीहरू
सेवा दिने कार्यालय: 
वडा कार्यालय
सेवा शुल्क: 
गा.पा को आर्थिक एनअनुसार
आवश्यक कागजातहरु: 
  1. घर जग्गा मसारी सम्बन्धि विस्तृत विवरण खुलेको  र निवेनिवेदकको नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
  2. मृतक हकमा मृत्य दर्ता, हकदारहरूको ना.प्र.प / जन्म दर्ताको प्रतिलिपि र निवेदक नाता प्रमाणित प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
  3. जग्गा धनी प्रमाण पुर्जाको प्रतिलिपि

       4.सर्जमिन मुचुल्लका र सर्जमिनमा साक्षी बस्नेको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि