FAQs Complain Problems

माथागढ़ी गाउँपालिका गाउँकार्यपालिकाको मूल गेट

Read More

माथागढी गाउँपालिकाको कार्यालय भवन

Read More

माथागढी गा.पा. अन्तर्गत माडी फाँटको दृश्य

Read More

रहबास झडेवा सडक अन्तर्गत सराईमा कालोपत्र सम्पन्न भएको सडक

Read More

माथागढी -४, झडेवा स्थित गाउँपालिका भवन र परिवेश

Read More

५० % अनुदानमा हाते टेक्टर वितरण

Read More

वडा नं. ८ बहादुरपुरमा निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको वातावरण मैत्री खेल मैदान

Read More

जन प्रतिनिधि

अध्यक्ष
९८५७०६०२३१
उपाध्यक्ष
९८६७०४०१६४
वडा अध्यक्ष/ प्रवक्ता
९८५७०६८०३५

कर्मचारी

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
९८५७०६८५६८
सूचना अधिकारी, अधिकृत छैठौं
९८५७०७९११८

सेवाहरु

सेवा प्रकारः- घर जग्गा
सेवा समयः- सोही दिन तत्कालै सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष/ वडा सदस्य / वडा सचिव/ सम्बन्धित फाँटका कर्मचारीहरू
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- गा.पा को आर्थिक एनअनुसार
आवश्यक कागजातहरुः-
  1. घर कायम सिफारिस पाउ भन्ने सम्बन्धी निवेदन र निवेदकको ना.प्र.प
  2. सम्बन्धित जग्गाको लालपुर्जाको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
  3. आवश्यकता अनुसार स्थलगत प्रतिवेदन
सेवा प्रकारः- घर जग्गा
सेवा समयः- सोही दिन तत्कालै सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष/ वडा सदस्य / वडा सचिव/ सम्बन्धित फाँटका कर्मचारीहरू
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- गा.पा को आर्थिक एनअनुसार
आवश्यक कागजातहरुः-
  1. घर जग्गा मसारी सम्बन्धि विस्तृत विवरण खुलेको  र निवेनिवेदकको नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
  2. मृतक हकमा मृत्य दर्ता, हकदारहरूको ना.प्र.प / जन्म दर्ताको प्रतिलिपि र निवेदक नाता प्रमाणित प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
  3. जग्गा धनी प्रमाण पुर्जाको प्रतिलिपि

       4.सर्जमिन मुचुल्लका र सर्जमिनमा साक्षी बस्नेको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि

सेवा प्रकारः- इजाजत र नबिकरण
सेवा समयः- प्रक्रिया पुगे सोहि दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- प्रमुख प्रशाकिया अधिकृत, आर्थिक प्रशासन शाखा ,योजना /प्र.शाखा
सेवा दिने कार्यालयः- माथागढ़ी गाउँपालिकाको कार्यालय
सेवा शुल्कः- गाउँपालिकाको आर्थिक एेन अनुसार
आवश्यक कागजातहरुः-

->निर्देशिका बमोजिमको दरखास्त 

->नागरिकता/जग्गाधनि /उधोग दर्ता प्रमाण पत्र 

->दर्ताको लागि मेकानिकल इन्जिनीयरको सिफारिस 

->कर चुक्ता सम्बन्धी प्रमाण कागजातहरु 

 

सेवा प्रकारः- सूचना तथा प्रकाशन
सेवा समयः- सोहि दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- सुचना अधिकारि
सेवा दिने कार्यालयः- माथागढ़ी गाउँपालिकाको कार्यालय
सेवा शुल्कः- गाउँपालिकाको आर्थिक एेन अनुसार
आवश्यक कागजातहरुः-

->माग गरेको ब्यहोरा सहितको निबेदन 

->तोकिएको सुल्क दस्तुर बुझाएको रसिद ,भर्पाइ 

सेवा प्रकारः- संघ सस्था
सेवा समयः- सोहि दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- प्रमुख प्रशाकिया अधिकृत, आर्थिक प्रशासन शाखा ,आर्थिक बिकाश शाखा
सेवा दिने कार्यालयः- माथागढ़ी गाउँपालिकाको कार्यालय
सेवा शुल्कः- गा.पा को आर्थिक एनअनुसार
आवश्यक कागजातहरुः-

दर्ता 

->कृषक /पशु समूहको बिधान-३ प्रति 

->कृषक हक समुहको विवरण फारम ३ प्रति 

->हीत कोष रकम फारम -३ प्रति 

->समुहको सदस्यको ना.प्र को प्रतिलिपि 

नबिकरण 

->समुहको बार्षिक कार्य योजना 

->लेखा परिक्षण प्रतिबेदन 

सेवा प्रकारः- घर जग्गा
सेवा समयः- प्रक्रिया पुगे सोहि दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- नक्सा शाखा ,अध्यक्ष ,प्र .प्र. अ
सेवा दिने कार्यालयः- माथागढ़ी गाउँपालिकाको कार्यालय
सेवा शुल्कः- गा.पाको आर्थिक एन/गाउँसभाको निर्णय अनुसार निर्माणको प्रकृति हेरी
आवश्यक कागजातहरुः-

->ना.प प्रतिलिपि 

->लालपुर्जाको प्रतिलिपि 

->मालपोत कर तिरेको रसिद 

->सक्कल नापी नक्सा 

->पेश गरिएको घरको नक्सा ब्लु प्रिन्ट (१ थान )

सेवा प्रकारः- संघ सस्था
सेवा समयः- श्रोत व्यक्ति ,बि.नि को प्रतिबेदन प्राप्त भएपछी र कार्यपालिकाको निर्णय भएपछी ।
जिम्मेवार अधिकारीः- अध्यक्ष,प्र.प्र.अ ,शिक्षा शाखा ,शिक्षा अधिकृत ,वि.नि
सेवा दिने कार्यालयः- माथागढ़ी गाउँपालिकाको कार्यालय
सेवा शुल्कः- गा.पा को आर्थिक एन /गाउँ सभाको निर्णय अनुसार
आवश्यक कागजातहरुः-

->शिक्षा नियमावली अनुसूची बमोजिमको निबेदन 

->शैक्षिक गुठिको बिधान वा कम्पनिको प्रबन्ध पत्र तथा नियमावली प्रतिलीपी 

->जग्गा वा भवन भाडामा लिने भए कम्तिमा ५ बर्षको लागि घर वा जग्गाधनिले बहालमा दिने सम्बन्धमा भएको कबुलियत नामको प्रतिलिपि 

->प्रस्ताविक बिद्यालयको शैक्षिक नक्सा 

->सम्बन्धित वडाको सिफारिस 

->सबै भन्दा नजिकको कम्तिमा २ वटा बिद्यालयको सहमति 

->वि.व्य.स को निर्णय

->शिक्षा एन र नियमावली अनुसारका आवश्यक कागजातहरु 

सेवा प्रकारः- घटना दर्ता
सेवा समयः- कागजात पुगेमा उही दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- स्थानीय पन्जिकाधिकारी (वडा सचिब )
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- ३५ दिन भित्र निसुल्क,पछी ५० रुपैया
आवश्यक कागजातहरुः-

(क)बुबा आमा को नागरिकता प्रमाणपत्र
(ख)सूचकको नागरिकता प्रमाणपत्र

सेवा प्रकारः- दर्ता तथा चलानी
सेवा समयः- सोहि दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- प्रमुख प्रशाकिया अधिकृत, प्रशासन शाखा
सेवा दिने कार्यालयः- गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय
सेवा शुल्कः- निसुल्क
आवश्यक कागजातहरुः-

जो जससंग सम्बन्धित कागजातहरु

सेवा प्रकारः- योजना तथा कार्यक्रम
सेवा समयः- प्राबिधिक प्रक्रिया पुगेको २-५ दिन भित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- प्रमुख प्रशाकिया अधिकृत, आर्थिक प्रशासन शाखा,प्राबिधिक शाखा ,योजना अनुगमन शाखा
सेवा दिने कार्यालयः- गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय
सेवा शुल्कः- नलाग्ने
आवश्यक कागजातहरुः-

(क)प्राबिधिक मुल्यांकन प्रतिबेदन
(ख)वडाको काम सम्पन्न भएको सिफारिस
(ग)अनुगमन समितिको प्रतिबेदन
(घ)उ.स को खर्च सार्बजनिक सहितको निर्णय
(ङ)योजना फरफारक निबेदन

Pages

जानकारी